Политика за защита на личните данни

ЗЕТА ДИЗАЙН ЕООД e администратор на лични данни и обработва предоставените данни и персонална информация съобразно Закон за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679. ЗЕТА ДИЗАЙН ЕООД събира, съхранява, организира, изтрива, или унищожава, предоставените от Вас лични данни. ЗЕТА ДИЗАЙН ЕООД осъществява правомощията, предвидени в Закона за туризма, Закона за статистиката, Закон за местните данъци и такси, Закона за счетоводството и други нормативни актове, при което обработва лични данни във връзка със следните основни дейности: водене на регистър за резервации; водене на регистър за касови и безкасови плащания; водене на регистър за чуждестранни туристи; маркетингови дейности; водене на регистър за похвали и оплаквания, както и за всички други дейности, свързани с предоставяне на туристическата услуга.

Информация за нас

ЗЕТА ДИЗАЙН ЕООД и/или Администратора), е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК  205386117

Информация за контакти в ЗЕТА ДИЗАЙН ЕООД, относно опазване на личните данни на нашите клиенти:

ЗЕТА ДИЗАЙН ЕООД, Адрес: гр.Несебър, к.к.Слънчев Бряг, ул.“Фрегата“ № 93, amarasugarhotel@gmail.com.

КАТЕГОРИЯ ЗА ОБРАБОТВАНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Име, презиме и фамилия, електронна поща, телефонен номер, ЕГН / ЛНЧ, дата на раждане, гражданство, номер на лична карта/ валиден национален документ за самоличност, държава, издала националния документ, дата на издаване; период на престой, етаж, номер на стая/апартамент, брой реализирани нощувки, видове и брой допълнителни услуги, заявени и ползвани в хотела.

ПРИНЦИПИ

ЗЕТА ДИЗАЙН ЕООД спазва основните принципи, въведени като задължителни при обработването на лични данни: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, целесъобразност и точност, пропорционалност, отчетност, цялостност и поверителност.

ПРАВА

При събирането, съхраняването и обработването на Вашите лични данни имате право на информация относно обработваните Ваши лични данни и достъп до събраните за Вас лични данни; коригиране/попълване ако данните са неточни/непълни – по Ваша инициатива или по инициатива на ЗЕТА ДИЗАЙН ЕООД; заличаване на личните данни, в случаите на законови основания за това; право на ограничаване на обработването – при наличие на правен спор между Вас и ЗЕТА ДИЗАЙН ЕООД до неговото решаване, възражение спрямо обработването на личните Ви данни, при наличие на законови основания за това; право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата Ви са били нарушени.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Категории получатели, на които личните данни могат да бъдат разкривани:

-на физически лица, за които се отнасят данните;

-на лица, за защита живота и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните;

-на лица ако е предвидено в нормативен акт

-на лица в изпълнение на задача в защита на обществения интерес;

-на лица по силата на договор;

-на лица, обработващи лични данни

Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, на чужди държави и международни организации.

СПОДЕЛЯНЕ НА ДАННИ

Booking.com: Обединихме усилия с Booking.com B.V. с адрес Herengracht 597, 1017 CE Амстердам, Холандия (www.booking.com) (наричана по-долу Booking.com), за да ви предлагаме нашите услуги за онлайн резервации. Въпреки че ние предоставяме съдържанието в този уебсайт и вие правите резервация директно при нас, резервациите се обработват през Booking.com. Следователно информацията, която въвеждате в този уебсайт, също ще бъде споделяна с Booking.com и нейните партньори. Тази информация може да включва лични данни, като например вашето име, данните ви за контакт, данните ви за плащане, имената на гостите, които пътуват с вас, както и всички предпочитания, които сте посочили при резервирането. 
За да научите повече за корпоративното семейство на Booking.com, посетете За Booking.com.

Booking.com ще ви изпрати имейл с потвърждение, имейл преди пристигане и ще ви предостави информация за района и нашето място за настаняване. Освен това Booking.com ще ви предоставя международно обслужване на клиенти денонощно от своите местни офиси на повече от 20 езика. Споделянето на вашите данни със служителите за обслужване на клиенти на Booking.com в целия свят им дава възможност да ви отговарят, когато имате нужда от съдействие.

Ако имате въпроси относно обработването на личните ви данни от Booking.com, моля, свържете се с dataprotectionoffice@booking.com.

СЪХРАНЕНИЕ

 ЗЕТА ДИЗАЙН ЕООД съхранява лични данни за период, който е  нужен, съобразно приложимите закони.

СИГУРНОСТ

ЗЕТА ДИЗАЙН ЕООД налага физически и технически ограничения на достъпа и използването на лична информация на своите сървъри. Само оторизиран персонал има достъп до личната информация, която ползва в процеса на работата си. ЗЕТА ДИЗАЙН ЕООД е определила Длъжностно лице за опазване и обезпечаване сигурността на Вашите данни. С цел максимална сигурност при обработка на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита.